ระบบลดงานในสำนักงานอัตโนมัติด้วยไพทอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา อินทร์อุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างระบบลดงานในสำนักงานอัตโนมัติด้วย Python และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบลดงานในสำนักงานอัตโนมัติด้วย Python โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามออนไลน์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยระบบลดงานนี้จะถูกจัดทำเป็น 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบสร้างรายงานอัตโนมัติ ระบบส่ง Email อัตโนมัติ และระบบสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ ซึ่งจะสร้าง Web App รวบรวมทุกระบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก