ผงปรุงรสชนิดก้อนเสริมแคลเซียมจากการสกัดพืชสมุนไพรสําหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวลัญช์ ชูเสือหาญ, ชนาธิป บุญศรีประภาน, ฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผงปรุงรสชนิดก้อนเสริมแคลเซียมจากการสกัดพืชสมุนไพร

สำหรับผู้สูงอายุ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแคลเซียมที่พบในกระถิน คะน้า และชะพลู เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาทำผงปรุงรสชนิดก้อนเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมแคลเซียม

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การหาปริมาณแคลเซียมในกระถิน คะน้า และชะพลู

  2. การทำผงปรุงรสชนิดก้อนเสริมแคลเซียม

จากผลการทดลองพบว่า

  1. ปริมาณแคลเซียมในกระถิน

คะน้า และชะพลู เท่ากับ 1.64 9.4 และ 7.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

  1. การทำผงปรุงรสชนิดก้อน

เสริมแคลเซียม โดยใช้อัตราส่วนแคลเซียมที่สกัดได้จากกระถิน คะน้า และชะพลู ในอัตราส่วนของแคลเซียมจากพืชสมุนไพรต่อผงปรุงรส 4:100 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม กับผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมแคลเซียม