นวัตกรรมถุงเพาะชำย่อยสลายได้สำหรับพืชในป่าชายเลนเพื่อลดการใช้ถุงดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพนธ์ เส็งหนองเเบน, นฤพัฒน์ ยาใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้ถุงดำในการปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดขยะที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการทำถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้จากชานอ้อยและกากชาผสานด้วยน้ำยางพารา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาอัตราส่วนที่มีผลต่อการขึ้นรูปของถุงเพาะชำ และทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลาย โดยถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากชานอ้อยและกากชาทำได้โดยการนำชานอ้อยไปทำเป็นเซลลูโลสเเละนำไปผสมกับกากชาเเละใช้น้ำยางเป็นตัวผสานในอัตราส่วนที่เหมาะสม ขึ้นรูปได้ง่าย เเละมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายที่ดี เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในการปลูกป่าชายเลนลดปัญหาขยะในป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเเหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำเเละมีพืชหลายชนิดเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์