เสาขยายสัณญาณไวไฟจากวัสดุพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิน ไชยวงค์, สุทธิพงษ์ พิมพ์กา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุวัชร์ สวัสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้อินเทอร์เนตเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ มนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นทั้งสถานบันเทิงเเหล่งเรียนรู้หรืออื่นๆอีกมากมายเเต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ดีรวมถึงคุณภาพของสัญญานก็เช่นกันหากความเร็วอินเตอร์เนตหรือคุณภาพของสัญญานต่ำย่อมส่งผมต่อการใช้อินเตอร์ทำให้เกิดความรำคาญใจมิทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้เเม้เเต่น้อยเเละในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นั้นมีกล่องสัญญานอินเตอร์เนต มากมายติดตั้งอยู่บนอาคารเรียน เเต่สัญญาณนั้นก็ยังขาดหายเเละไม่ทั่วถึงเเม้กล่องสัญญาณจะอยู่ใกล้ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีเพียงภายนอกห้องเรียนหรือห้องเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณกล่องสัณญาณเท่านั้น

การวิจัยนี้เพื่อ1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการชื้อกล่องสัณญานอินเตอร์เนต 2.สามรถกระจายสัณญาณอินเทอร์เนต หรือ เพิ่มคุณภาพของสัณญานให้ดีเเม้อยู่ในห้องเรียน 3.สามารถนำของที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้ได้

การศึกษา โดยทางกลุ่ม ศึกษา 4หัวข้อ ดั่งต่อไปนี้

1.การศึกษารูปเเบบตัวปล่อยสัณญาณที่เหมาะสมในห้อง

2.การวัดค่าdpi เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเสาที่กำลังใช้กับเสาทำเอง

3.การวัดค่า swr (Standing wave ratio )

4.การนำไปใช้เเละสำรวจความพึงพอใจ