การตรวจจับพฤติกรรมของ Ca2 ion ภายในเซลล์ที่ส่งผลจากออลเกเนลสำคัญเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญรัศม์ อโณทัยไพบูลย, อิสรีย์ กิตติศุภเศรษฐ์, พันธุ์ธัช แจ้งบรรเจิดวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนรวัส เอี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน โรคมะเร็งตับ ถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไปใน

จำนวนที่สูง ซึ่งเกิดการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ จนเกิดเป็นก้อนเนื้อในตับและแพร่ไปยังอวัยวะอื่น ความอันตรายของโรคนี้คือ หากตรวจพบช้า จะมีโอกาสในการเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือน ปัจจุบันมีวิธีการวินิจฉัยโรคมากมาก หนึ่งในนั้นคือวิธีการตัดชิ้นเนื้อ และจากงานวิจัยพบว่า ความผิดปกติของแคลเซียม มีผลต่อการเกิดเซลล์มะเร็งหลายชนิด

เนื่องจาก Ca ion มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในทุกๆกระบวนการของวัฏจักรของเซลล์จึงทำให้สามารถศึกษาความผิดปกติได้ง่ายหากพบเซลล์มะเร็งเนื่องจากเซลล์มะเร็งจะรบกวนวัฏจักรของเซลล์และส่งผลกระทบไปยังปริมาณของ Ca ion โดยสามารถศึกษาปริมาณ Ca2+ ได้จาก PMCA, NCX, MCU, CaSR, SPCA และ SERCA