การดัดแปลงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae SC90 เพื่อให้สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้โดยตรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร แสงสว่าง, สุชานรี ศรีเฉลิม, พิทยุตม์ กิ่งแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารินา เกตุทัต-คาร์นส์, พิไลลักษณ์ ศิริสุรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90 ให้สามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน ้าตาลโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและพลังงาน โดยยีสต์ S. cerevisiae SC90 จะถูก ถ่ายยีน AmyIII และ GAI เข้าสู่จีโนมโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ซึ่งยีสต์ S. cerevisiae SC90 ที่ ถ่ายยีนสำเร็จสามารถสร้างเอนไซม์อะไมเลสและกลูโคอะไมเลสได้ โดยทำการตรวจสอบการมีอยู่ของ ยีนทั้งสองในยีสต์ด้วยเทคนิค PCR จากการทดลองพบว่ายีสต์ที่ถูกถ่ายยีน สามารถตรวจพบยีน AmyIII และ GAI จากนั้นจึงนำยีสต์ที่มียีนไปทดสอบการทำงานของเอนไซม์ด้วยสารละลายไอโอดีน พบว่ามี clear zone เกิดขึ้น แสดงว่ายีนทั้งสองสามารถสร้างเอนไซม์ที่ย่อยแป้งได้ โดยในโครงการต่อเนื่องนี้จะทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์ทั้งสอง และวัดปริมาณน้ำตาลที่เกิดขึ้นจากการย่อยแป้ง จากนั้นจะทำการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง