ผลของแสงและอาหารต่อการผลิตน้ำมันของ Chaetoceros calcitrans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ไพบูลย์, ปิยธิดา ศรัทธาบุญ, กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์