การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและปริมาณไมโครพลาสติก ในแหล่งน้ำลำจักรราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ กุศล, วรัชยา เพียรการ, กมลพร จำเริญเนาว์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัตพล พลธรรม, ภัทรชา สุขสบาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณไมโครพลาสติก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและปริมาณไมโครพลาสติก ในแหล่งน้ำ ลำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการศึกษา จากลำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 10 บริเวณ บริเวณละ 3 ซ้ำ เก็บข้อมูลจากตัวอย่างน้ำที่เก็บได้โดย

1.วัดคุณภาพของน้ำพื้นฐาน ได้แก่ ค่า pH ค่า DO และอุณหภูมิของตัวอย่างน้ำ 2. วัดค่าการนำไฟฟ้าของตัวอย่างน้ำโดยใช้ LabQuest ที่เชื่อมต่อกับหัววัดค่าการนำไฟฟ้า

  1. ตรวจหาไมโครพลาสติกในตัวอย่างน้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ และ 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและปริมาณไมโครพลาสติกโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการระบุคุณภาพของแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในด้านสาธารณูปโภคและด้านการประมงในท้องถิ่น รวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำต่อไปในอนาคต