นวัตกรรมถุงเพาะชำเสริมธาตุอาหารย่อยสลายได้สำหรับพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเพื่อลดปริมาณขยะถุงเพาะกล้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร สุธรรม, ปวินท์ อภิชาติวรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์