การแยกประเภทของตะไคร่น้ำด้วยลำแสงซิงโครตอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คนคม แสนเมือง, ทักษ์ดนัย ทองยา, รัชชานน ต่ออำนาจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการแยกประเภทของตะไคร่น้ำยังไม่มีการบอกชนิดและรายละเอียดอย่างชัดมากนักเรามัจจะแยกประเภทของตะไคร่น้ำตามสีของสาหร่ายที่อยู่ไนตะไคร่น้ำเพราะว่าตะไคร่น้ำนั้นคือ สาหร่ายเซลล์เดียวซึ่งเกาะยึดในพื้นที่ที่มีน้ำไหล เพราะน้ำที่ไหลมีทั้งออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหารไหลเวียนดี แสงดี สาหร่ายพวกนี้จะมายึดเกาะ กลายเป็นผืนเขียว ๆ ตะไคร่น้ำยังประกอบไปด้วยสาหร่ายชนิดต่าง ๆ รวมทั้งพวกไซยาโนแบคทีเรียมาเกาะกลุ่มอยู่รวมตัวกัน บางกลุ่มเกาะยึดในบริเวณที่เปียกชื้น บางกลุ่มอยู่ในน้ำ แต่ละกลุ่มจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปตะไคร่น้ำจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาถึงการนำไปใช้ประโยชน์เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยง เนื่องจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตตะไคร่น้ำมีสาหร่ายเป็นองค์ประกอบ หากสามารถแยกออกมาเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ เช่น เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ใช้ในอุตสาหกรรมยา บำบัดน้ำเสีย ในการเกษตร และเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ขึ้นอยู่กับว่าตะไคร่น้ำมีสาหร่ายกลุ่มใดเป็นองค์ประกอบเราจึงอยากจะแยกประเภทของประเภทของตะไคร่น้ำแบบรายละเอียดเชิงลึกเพื่อการใช้ประโยชน์ของตะไคร่น้ำเป็นการต่อไปโดยการนำเทคโนโลยีลำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามมีความสว่างกว่าแสงในเวลากลางวันกว่าล้านเท่า คมชัด ความเข้มสูง อำนาจการทะลุทะลวงสูง และมีขนาดของลำแสงเล็กมากเทียบเท่ากับระดับความหนาของเส้นผม ทำให้สามารถศึกษาถึงโครงสร้างระดับอะตอมของธาตุชนิดต่างๆได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นต่อเนื่อง ตั้งแต่ รังสีอินฟราเรด แสงที่ตามองเห็น รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกใช้ช่วงความยาวคลื่นหรือพลังงานที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ศึกษาในงานวิจัยด้านต่างๆตามที่ต้องการได้ มาตรวจสอบระดับเฃิงลึกของตะไคร่น้ำเพื่อแยกประเภท