การใช้ประโยชน์ของเซลลูโลสจากผักตบชวาในการผลิตแคปซูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฤดีรัตน์ เต็มวงษ์, ยลรดี ทิพย์โชติ, ธีรตา ถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นพืชลอยน้ำที่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้กลายเป็นวัชพืชน้ำที่ร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ำรวมถึงทัศนียภาพของแหล่งน้ำ เช่น ผักตบชวาเมื่อมีการแพร่ขยายพันธุ์มันจะไปบังแสงแดดของพืชพรรณใต้น้ำทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ก่อให้เกิดแก็สคาร์บอนมอนดอกไซด์มาก ดังนั้น ทำให้น้ำเน่าเสียและสัตว์ในแหล่งน้ำตาย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาหากระบวนการผลิตเซลลูโลสสำหรับใช้ในการผลิตแคปซูลจากผักตบชวา โดยวิธีย่อยด้วยกรดและคุณสมบัติของเซลลูโลสที่ผลิตได้ กระบวนการเริ่มต้นจากการสกัดสารที่มีสีด้วยตัวทำละลายซึ่งพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดคือการใช้ methanol สกัดสารมีสีออกจากพืชสดที่บดย่อยขนาดแล้วนาน 1 ชั่วโมง ทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วฟอกขาว สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ แล้วฟอกอีกครั้งด้วยไฮโดรเจนเปอร์ดอกไซด์ ขั้นตอนสุดท้ายคือการย่อยเส้นใยที่ได้มาด้วย กรดไฮโดรคลอริก