การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันในบ่อดักไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษอร แก้วเมฆ, ณศิตา พินิจไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตติมา ดมหอม, อินทิรา เกตุอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันในบ่อดักไขมันมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่เหมาะสมในการดูดซับน้ำมัน จากการทดลองพบว่า เส้นใยพืช ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด ได้แก่ ต้นธูปฤาษี รองลงมาคือ กาบกล้วย ศึกษาปริมาณฝักคูณที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้ความร้อน จากการทดลองพบว่า ฝักคูณปริมาณ 10 กรัม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของถ่านได้ดี ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดกลิ่นเหม็นหืนของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันจากการทดลองพบว่า ขมิ้นชันสามารถลดกลิ่นเหม็นหืนของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ตะไคร้หอม ข่า ศึกษาชนิดของกรดอินทรีย์ที่มีผลต่อการลดควันของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมัน จากการทดลองพบว่ากรดอินทรีย์ที่สามารถลดเขม่าควันได้ดีที่สุดคือ น้ำมะกรูด รองลงมาคือ น้ำมะนาว น้ำสับปะรด ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันกับถ่านไม้ที่วางขายตามท้องตลาด จากการทดลองพบว่า จากการนำแผ่นดูดซับน้ำมันมาทำเป็นถ่านเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีกว่าถ่านไม้ที่วางขายตามท้องตลาด