การทำนายโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภัทร นามวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์, บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพื่อสร้าง model machine learning ที่สามารถทำนายการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยใช้ dataset ใช้ Kaggle ซึ่งเป็น Open Source Datasets โดยมีวิธีการดังนี้ Project Initiation, Data Exploration, Data Processing and Feature Selection, Model Development, Model Evaluation โดยใช้ Python และ Library ต่าง ๆ ใน Python ในการสร้าง model