การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ที่ก่อให้เกิดสิวจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดและเนื้อมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ ลีรพงศ์นันต์, บรรณ์ณิศา แก้วซัง, อรไพลิน เชียร์ศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Propuonibacterium acnes ที่ก่อให้เกิดสิวจากการสกัดแซนโทน ในเปลือกมังคุดและเนื้อมังคุด โดยนำเปลือกมังคุดเข้าเครื่องอบเป็นเวลา 1 วัน แล้วนำมาบดเป็นผงละเอียดโดยใช้เครื่องบดละเอียด จากนั้นเติมสารละลายเอทานอล 500 มล. ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน แล้วกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำสารละลายที่ได้ระเหยเอทานอลออกด้วยเครื่อง Evap นำไปศึกษาการยับยั้งเชื้อ Propuonibacterium acnes โดยนำไปเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และนำไปเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อ Propuonibacterium acnes จากเปลือกมังคุดและเนื้อมังคุดว่าสารสกัดจากส่วนไหนสามารถยับยั้งเชื้อ Propuonibacterium acnes ได้ดีที่สุด