เคอร์คูมินตรวจสอบบอแรกซ์ในอาหารเพื่อสกัดสารกรดบอริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุทธินี ธนะภพ, โยษิตา อินทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล, ประกอบกิจ แหลมม่วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พพพพ