การพัฒนาอุปกรณ์ระบายความร้อนในชุดป้องกันเชื้อโรคด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา อายุเจริญ, จักรินทร์ ปรีเปรม, ศิวะเมศจ์ สุขสะอาดวิสิฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสระ มะศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้จะทำการพัฒนาอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับชุด PPE โดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก คณะผู้จัดทำจะดำเนินการทดสอบประสิทธิ์ภาพของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก จากนั้นจะดำเนินการออกแบบและจัดสร้างระบบระบายความร้อน ซึ่งประกอบด้วยส่วนกรองอากาศ ส่วนทำความเย็น และส่วนขับดันอากาศเย็นให้ไปไหลเวียนภายในชุด PPE โดยจะช่วยลดอุณหภูมิภายในชุด PPE ได้ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใส่ชุด PPE สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำในร่างกายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หมดสติระหว่างการทำงาน