การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มข้นและจำแนกขนาดของฝุ่นละอองโดยใช้แสงในช่วงความยาวคลื่น 405 nm

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมศ ปานเกลี้ยง, พรณภัทร ภูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสระ มะศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ปัญหา PM 2.5 และมลพิษทางอากาศเป็นตัวแปรสำคัญของสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขอย่างไรก็ตามเครื่องวัดปริมาณของฝุ่นละอองในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพดีนั้นมีราคาสูงอีกทั้งยังต้องเสียค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูงเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวัดฝุ่นละอองราคาถูกที่มีตามท้องตลาดทั่วไปนั้นยังคงเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่มาก จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุให้คณะผู้จัดทำโครงงานเกิดความสนใจที่จะศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองพร้อมทั้งสามารถจำแนกขนาดของฝุ่นละอองได้ โดยจะใช้หลักการกระเจิงแสงวัดปริมาณฝุ่นละอองและใช้หลักการ time of flight จำแนกขนาดของฝุ่นละออง อุปกรณ์วัดความเข้มข้นและจำแนกขนาดของฝุ่นละอองที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีต้นทุนต่ำแต่ยังคงมีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปสามารถที่จะมีอุปกรณ์วัดความเข้มข้นและจำแนกขนาดของฝุ่นละอองได้