การหักล้างคลื่นเสียงมนุษย์โดยใช้คลื่นเสียงสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุ พรมเผ่า, ธิติ สันติลินนท์, ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และการสื่อสารก็เป็นปัจจัยสำคัญในการให้กำเนิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พวกเราใช้จนถึงทุกวันนี้ แต่โลกของเราในปัจจุบันนั้นกลับมีความเป็นส่วนตัวน้อยลง ๆ ทุกที คนบางกลุ่มอาจมีอาการเขินอายหากจะต้องฝึกการเปล่งเสียง หรือฝึกการสื่อสารในที่สาธารณะ ฉะนั้นความเป็นส่วนตัวที่น้อยลงจะส่งผลต่อความมั่นใจของผู้สื่อสารที่ลดน้อยลงเช่นกัน การมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะสื่อสารในกลุ่มคนที่เฉพาะ จะช่วยเสริมสร้างให้คนเราได้ฝึกการสื่อสาร ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเสียงที่ตนเองเปล่งออกมาว่าจะไปรบกวนผู้อื่น หรือไม่ต้องกังวลว่าเรื่องที่ตนพูดออกไปจะส่งผลให้ผู้ใดรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อมนุษย์ได้เกิดการฝึกฝนก็จะทำให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีพื้นที่ส่วนตัวจึ่งสงผลดีทั้งต่อตนเองทางด้านการสื่อสาร และต่อสังคมทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

นอกจากนี้มลภาวะทางเสียงก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของมนุษย์ และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก การกำจัดเสียงรบกวนเมื่อคนเราต้องการใช้สมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาจากการขาดความเป็นส่วนตัว จึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเปล่งเสียง โดยการตัดเสียงมนุษย์ด้วยคลื่นเสียงสังเคราะห์