แผ่นฟิล์มคลุมดินชีวภาพที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพร อุดมลาภ, ปรียานุช นามแสน, ทิพยดา ท่าโทม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลนภา พรรื่นเริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน,ปัญหาสารพิษตกค้างและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อโลกเช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พยายามหาวิถีทางเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม&ช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องด้วยในปัจจุบันพบว่าพลาสติกที่เราใช้อยู่แล้วนั้นส่วนมากมีแหล่งกำเนิดจากปิโตรเลียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไปและยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตหรือการกำจัด จากปัญหาที่กล่าวมาทำให้คณะผู้จัดทำต้องการที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกแล้วหันมาใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งมาจากวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรของไทย เพื่อใช้วัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถย่อยสลายได้เอง โดยคณะผู้จัดทำได้นำเอาสารสกัดจากเซลลูโลสในชานอ้อนมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มคลุมดินแทนการใช้แผ่นคลุมดินจากพลาสติก โดยอ้อยเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรของไทย

จากทางด้านงานวิจัยพบว่า ชานอ้อย มีคุณสมบัติย่อยสลายง่าย ดูดซับน้ำได้ดี และมีธาตุ N K ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ริเริ่มทำแผ่นฟิล์มคลุมดินด้วยวิธีสกัดเซลลูโลสจากชานอ้อย มาสังเคราะห์เป็นCMC