การศึกษาสมบัติของผักพื้นบ้านไชยาต่อการประยุกต์เป็นอาหารปลาอัดเม็ดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา พรหมเชษฐา, รินรดา จำปาเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, พรพิมล ทองอุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาสมบัติของผักพื้นบ้านไชยาต่อการประยุกต์เป็นอาหารปลาอัดเม็ดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร”มีแนวคิดมาจากการใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำเกษตรกรรม คือการนำผักพื้นบ้านไชยามาใช้เป็นอาหารสำหรับการเลี้ยงปลา โดยผักไชยาเป็นพืชท้องถิ่นที่ปลูกง่ายทั้งนี้การนำผักไชยามาใช้เป็นอาหารสำหรับปลายังเป็นการใช้ประโยชน์แบบเกื้อกูลกัน เพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิตที่ได้จากด้านต่างๆ ผู้จัดทำจึงได้นำผักไชยามาให้เป็นอาหารปลาทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบสด แบบเปียกชื้น และแบบแห้ง เพื่อหาประสิทธิภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาสูงสุด และมีแนวคิดที่จะพัฒนานำผักไชยามาประยุกต์เป็นอาหารปลาอัดเม็ดเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายได้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรแล้วยังมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย