การศึกษาสมบัติของน้ำหน่อไม้ผสมซิงค์ออกไซด์ต่อพฤติกรรมของแมลงสาบในบ้านเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมษญา ฤทธิร่วม, ณัฐนิชา วัฒนาพินิจสาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาโดยการนำน้ำหน่อไม้ผสมกับซิงค์ออกไซด์ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของแมลงสาบในบ้านเรือน