การเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชป่าชายเลนที่พบในจังหวัดกระบี่ต่อฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และการยั้บยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์เมลาโนมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา ดินแดง, ภัทราวดี ภูมิภมร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจมา ชนะวรรณโณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชป่าชายเลนที่พบในจังหวัดกระบี่ต่อฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และการยั้บยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์เมลาโนมามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชป่าชายเลนที่พบในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ โปรงแดง (Ceriops tagal) ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) และโกงกางใบเล็ก (Rhizohora apiculata) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชป่าชายเลนที่พบในจังหวัดกระบี่ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์เมลาโนไซต์ของสารสกัดจากพืชป่าชายเลนพี่พบในจังหวัดกระบี่ โดยเก็บส่วนใบ เนื้อไม้ และเปลือกไม้ของพืชทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง ตะบูนขาว และโกงกางใบเล็ก ทำให้เป็นผงและนำไปสกัดด้วยน้ำและเอทานอล นำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assays และทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในการผลิตเมลานินในเซลล์เมลาโนมา (Melanoma cell line) จากนั้นนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาว และแก้ปัญหาฝ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้พืชในท้องถิ่นต่อไป