เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกมล แก้วแก่น, พรชิตา อุทัชกุล, ณัฐภัสสร เต็มนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัฒน์ หิรัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่ แต่บางพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ในขณะนั้นทางเราจึงจัดทำแบบจำลองเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเพื่อศึกษาคลื่นที่มาจากปัจจัยต่างๆโดยติดตั้งเเบบจำลองภายในโรงเรียน และได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาต่อ