เครื่องหักแอมป์ยาชนิดพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา ชูทิพย์, นงนภัส คงราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัฒน์ หิรัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐิ์ชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการหักแอมป์ยา (Ampoule) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหักแอมป์ยาที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน เช่น แอมป์ยาอะดีนาลีนที่ใช้ในการปั้มช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต