AI ตรวจจับโรคนอนกรน(OSA) และวิเคราะห์โอกาสการเกิดโรคอย่างเฉียบพลันเเบบ Real time

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงวุฒิ สัตตภูธร, อินทัช เทียนเนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไผท สะอาดยิ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปี 2565 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุและวัยทำงาน 44% และ 15% ของประชากรทั้งหมดตามลำดับ รวมกันเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด ซึ่ง 2 ช่วงอายุนี้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคใหลตายขณะหลับมากกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากหลายๆ สาเหตุ เช่น การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนกรนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ไขมันในช่องคอหนา ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจเกิดเส้นเลือดในสมองตีบ จนเป็นเหตุให้เกิดความพิการได้ในที่สุด โรคเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุจากโรคนอนกรนหรือ obstructive sleep apnea

โรคนอนกรนเป็นโรคการนอนหลับที่พบบ่อยและร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก โดยมีลักษณะเฉพาะคือการอุดตันของทางเดินหายใจส่วนบนบางส่วนหรือทั้งหมดซ้ำแล้วซ้ำอีกในระหว่างการนอนหลับ ส่งผลให้การหายใจหยุดชะงัก การหยุดชะงักเหล่านี้เรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีถึงนาทีและอาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งตลอดทั้งคืน OSA อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ และความบกพร่องในเวลากลางวันอย่างมีนัยสำคัญ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

เราจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยใน detect โรคนอนกรนแบบ Real time เพื่อทำให้ทราบถึงความเสี่ยงและปรึกษาแพทย์ได้ทันเวลา นอกจากนั้นอาจสามารถช่วยแพทย์ในการวินัจฉัยโรคได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น โดยการใช้ Machine Learning และ Data Analysis เข้ามาช่วย ข้อมูล input จากภาพและเสียงของทางเดินหายใจ มาวิเคราะห์และประมวลผล