การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับไมโครพลาสติกของแผ่นฟิล์มพอลิแซคคาไรด์จากสาหร่ายเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากแบคทีเรียแซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิฐิยา ปราณประเสริฐ, ภัทรพล นวลสั้น, บรรณวัชร มีรุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น, ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาไมโครพลาสติกปนเปื้อนในแหล่งน้ำเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก เพราะไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและมีความเป็นพิษ อนุภาคดังกล่าวสามารถดูดซับมวลสารชนิดอื่นที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ ทั้งนี้ การรวมตัวกันของอนุภาคไมโครพลาสติกและมวลสารที่มีความเป็นพิษส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและห่วงโซ่อาหารอาจนำไปสู่ผลกระทบที่อาจมีต่อสุขภาพผู้บริโภคหรือผู้สัมผัสได้ ดังนั้นทางผู้คณะจัดทำโครงงานจึงมีความต้องการที่จะลดปัญหานี้โดยการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับไมโครพลาสติกจากแผ่นฟิล์มพอลิแซ็กคาไรด์จากตะไคร่น้ำเสริมความแข็งแรงด้วยแบคทีเรียแซลลูโลส และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมวัสดุดูดซับไมโครพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในอนาคต โดยศึกษาวิธีการสังเคราะห์แผ่นฟิล์มพอลิเเซ็กคาไรด์จากตะไคร่น้ำ และศึกษาอัตตราส่วนที่เหมาะสมในการเสริมความแข็งแรงด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส จากทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับไมโครพลาสติกด้วยเครื่องFourier-transform infrared (FTIR) และสรุปผลการผลทดลอง และนำผลที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป