นวัตกรรมที่ฝนเล็บแมวจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับกระบวนการ​ Encapsulation จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคแมวข่วน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ ละวิโล, ฉัตตาพัฒน์ พิพัฒนสมทากุล, อรจิรา สิมวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี, ว่าน วิริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเชื้อแบคที่เรีย Bartonella spp(เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปแท่ง ที่มีลักษณะรูปร่างหลากหลาย) ซึ่งเป็นเป็นสาเหตุของโรคแมวข่วนที่จะพบในแมวมากโดยแมวที่ติดเชื้อมักจะไม่แสดงอาการป่วย พบเชื้อมากในบริเวณเล็บแมวแต่จะเป็นตัวแพร่เชื้อสู่คนได้และคนจะมีอาการ คือ มีผื่นแดง ตุ่มพอง แผลหลุมที่บริเวณบาดแผล ต่อมน้ำเหลืองโต มีการติดเชื้อผ่านจากเล็บและฟันของแมวที่ปนเปื้อนอุจจาระของหมัดที่มีเชื้อ เชื้อจะติดต่อระหว่างแมวผ่านทางหมัดแมว หรือการให้อุจจาระของหมัดแมวที่มีเชื้อเข้าไปในผิวหนังของแมวสามารถทำให้มีการแพร่เชื้อระหว่างแมวได้ ผู้จัดทำจึงมีเป้าหมายโดยเสนอนวัตกรรมที่ฝนเล็บแมวจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับกระบวนการ encapsulation จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุโรคแมวข่วนเพื่อป้องกันแบคทีเรียจากโรคแมวข่วนอย่างมีประสิทธิภาพ