การพัฒนาสเปรย์ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (Botryosphaeria dothidea)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร สีเป้ง, กมลชนก ดองโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย หากผลผลิตทางการเกษตรดี เกษตรกรก็มีรายได้งาม การทำการเกษตรให้ผลผลิตสำหรับการส่งออกที่ดีมีมาตรฐาน เป็นดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มของผลไม้ซึ่งพิจารณาคุณภาพได้จากความ สด ใหม่ แต่ผลไม้มีอายุการเก็บในสภาพอากาศปกติได้ค่อนข้างสั้นบางชนิดสามารถเก็บได้เพียง 1-2 วัน ก็เกิดการเน่าเสีย ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน เราจึงขอเสนอทางเลือกในการชะลอการเน่าเสียของผลไม้โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทำโครงงาน จากผลการสืบค้นข้อมูลพบว่า สาเหตุของการเน่าเสียเกิดจากเชื้อราผลไม้ที่เกิดความเสียหายจากเชื้อราจะมีลักษณะสีน้ำตาลหรือครีมในบริเวณที่มีเชื้อราเจริญอยู่ใต้ผิวของผลไม้ การเน่าเสียเนื่องจากเชื้อราบางชนิดจะมีลักษณะแห้ง แข็งและมีสีเปลี่ยนไป การเน่าของผลไม้ที่มีน้ำมากเราจะทำให้ผลไม้แตกทำให้ผลไม้มีคุณภาพต่ำและอายุการเก็บรักษาสั้นลง ปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ คือ การผลิตตามระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมและระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมการใช้สารที่ได้จากธรรมชาติในการยับยั้งเชื้อราเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยสารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีรายงานว่า มีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราเป็นองค์ประกอบ มีรายงานว่าน้ำมันหอมระเหยอบเชยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Botryosphaeria dothidea) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงานครั้งนี้เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ B.dothidea ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในผลไม้โดยการใช้สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำซึ่งเป็นการควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ และนำสารสกัดมาทำการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ B.dothidea รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำสารสกัดไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้