ตู้จ่ายยาอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ทิพย์รักษ์, เมทินี โพธิ์วัฒน์, สมิทธิ์ คินทรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศพร ชิตมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้เข้ารับการใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ต้องเสียเวลาในการรอคอยหลายชั่วโมง กว่าจะได้พบแพทย์ และต้องยังเสียเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะได้รับยา จ่ายเงิน กว่าจะได้กลับบ้านโดยเฉลี่ยคนไข้ต้องเสียเวลารอประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อคน

ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าพบว่าปัญหาการรอคอยมากที่สุด คือกระบวนการรอแพทย์ตรวจเนื่องด้วยปริมาณผู้มาใช้บริการมีจำนวนมากเกิดการรอคิวการรักษา และปัญหาที่รองลงมาคือการรอคอยในกระบวนการจ่ายยา

คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงปัญหาการรอคอยในกระบวนการจ่ายยา จึงคิดค้นตู้จ่ายยาอัจฉริยะ เพื่อมาแก้ไขปัญหาการรอที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ โดยตู้จ่ายยาอัจฉริยะจะช่วยย่นระยะเวลาในการรอคอย ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มารอรับยาโดยไม่ต้องเสียเวลารอนานๆ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความแออัดในสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19