เครื่องเติมแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธ์ธวิศ รัตนกุล, ภูมิภวัต ภัยชำนาญ, ปิยวัชร์ จิตราวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศพร ชิตมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ผู้คนจึงต้องการแอลกอฮอล์เพื่อใช้ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสมากขึ้น

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องเติมแอลกอฮอล์ขึ้นมา เพื่อให้คนที่เดินผ่านหรือต้องการเติมแอลกอฮอล์มาใช้บริการเติมแอลกอฮอล์ลหรือล้างมือจากการฉีดละอองได้