เครื่องทำความสะอาด 3 พลังอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ต้ายคำไว, ปภาวี ตะวะนะ, กลิ่นผกา พลมหาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภัสสรณ์ นครเขต, ภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการทำความสะอาดในพื้นที่ ที่มีบริเวณกว้างจะต้องใช้คนจำนวนมากแล้วใช้เวลาในการทำความสะอาดเป็นเวลานาน จะเห็นได้จากการ ที่ในยุคแรกเราใช้ไม้กวาดในการทำความสะอาดบ้าน แต่ในยุคต่อมาก็ได้มีการประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นขึ้น อีกทั้งยังมีไม้ถูพื้นหลากหลายแบบที่มีการอวดอ้างสรรพคุณในการใช้อีกมากมายจะเห็นได้จากการ ที่ในยุคแรกเราใช้ไม้กวาดในการทำความสะอาดบ้าน แต่ในยุคต่อมาก็ได้มีการประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นขึ้น โดยเครื่องดุดฝุ่นแบบพกพา มีหน้าที่ดูดเศษฝุ่นเล็กบนโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เศษกระดาษเล็ก และ เศษเล็บ เป็นต้น ช่วยในการทำความสะอาดได้ดีและไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมเครื่องมือในการทำความสะอาด และพกพาสะดวกไม่หนักเกินไป

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา มีการจัดกิจกรรมการหน้าเสาธงบริเวณหอประชุม ซึ่งเป็นพื้นที่ โล่ง ราบ และมีนักเรียนไปใช้บริการจำนวนมาก ทำให้มีฝุ่นและขยะจำนวนมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมในแต่ละวันจะมีการจัดเวรประจำวันในแต่ละห้องเรียนเพื่อทำความสะอาดบริเวณหอประชุม ต้องใช้คนจำนวนมากและใช้เวลาในการทำความสะอาดบริเวณหอประชุมนาน และใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดหลายอย่าง และเสียเวลาในการทำกิจกรรมอื่น ๆ อีกทั้งยังไม่สะอาดดี ขณะที่นักเรียนนั่งทำกิจกรรมทำให้เสื้อผ้าเปื้อน สกปรก ไม่น่านั่ง

จากสภาพปัญหาข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาด 3 พลังอัจฉริยะขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดรวมถึงเพื่อเป็นการลดระยะในการทำความสะอาด ช่วยในการลดปริมาณขยะหรือฝุ่นได้ดี และไม่ต้องใช้แรงงานคน จำนวนมากในการทำความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กว้าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว