เครื่องสาวไหมไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นครินทร์ ผึ้งศรี, ณัฐพล ต้ายคำไว, รุ่งนภา สุวรรณมาโจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภัสสรณ์ นครเขต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

According to the Science Project of Science in Engineering department on the title “High Tech Silk Reeling Machine”: The objectives of this research are as follows. 1) To produce the High Tech Silk Reeling machine. 2) To study the efficiency of the High Tech Silk Reeling Machine. 3) To reduce the time for reeling silk and increase the quantity of silk. 4) To reduce labors and cost of production. 5) To produce the high quality of Silk Reeling Machine and to get good silk as the market acceptance. 6) To apply the knowledge gained from writing software in computer subject to create new technology 7) To be a model of High Tech Silk Reeling Machine for housewives or interested people and apply in daily life. To study the attitude of the users at High Tech Silk Reeling Machine between November 2019 and February 2020 who invented the High Tech Silk Reeling Machine by using 80 cocoons of silk and boiling water in the temperature between 80-90 degrees Celsius. Reeling silk by its type and study the relative of number of spin round and speed of High Tech Silk Reeling Machine motor. The research aimed to compare the result between spinning the silk by using man and machine. Then Assess the satisfaction of users, who use the High Tech Silk Reeling machine. The statistics are Mean and Percentage.

It was found that the best spinning each cocoon is 40, 60 and 5 turns respectively. And the speed of High Tech Silk Reeling Machine motor is 50, 80 and 30 rounds a minute. The first example got slim and small round silk. The second example got beautiful fine smooth silk. And the third example got big rough and round and fine color of silk. Silk efficiency of quantity among 3 kinds of example is 262.35%, 450.41% and 356.99% respectively. The efficiency for reducing time of productions is as follows. 73.43%, 82.62% and 56.84% respectively. It was found that this machine is better than man. The toughness of the silk spun by machine was same as spun by hand. The weight of 1 cocoon in every kinds of example is as follow. It was 80, 91 and 106 grams respectively. Its standard is as the market acceptance. And it would be the good model for interested people to study. The attitude of the research in the structure, the usage, and its value is 4.87. It is in very good scale.

จากการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เครื่องสาวไหมไฮเทค

มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อผลิตเครื่องสาวไหมไฮเทค 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องสาวไหมไฮเทค 3)เพื่อลดระยะเวลาในการสาวไหมและเพิ่มปริมาณการผลิตเส้นไหม 4)เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนในการผลิต 5) เพื่อผลิตเครื่องสาวไหมไฮเทคที่สาวไหมได้คุณภาพ มวลไหมต่อ 1 ไจ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามความต้องการของท้องตลาดและเป็นที่ยอมรับ 6)เพื่อเป็นเครื่องสาวไหมไฮเทคต้นแบบให้กลุ่มแม่บ้านหรือผู้ที่สนใจมาศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 7)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องสาวไหมไฮเทค โดยได้ทำการประดิษฐ์เครื่องสาวไหมไฮเทค ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสาวไหม โดยใช้รังไหมสด จำนวน 80 รัง ต้มน้ำในการสาวมีอุณหภูมิระหว่าง 80-90 องศาเซลเซียส ทำการสาวไหมตามชนิดของไหม หาจำนวนรอบการตีเกลียว จำนวนรอบหมุนของมอเตอร์ ที่สัมพันธ์กัน และเปรียบเทียบการสาวไหมด้วยมือและสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมไฮเทค และทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องสาวไหมไฮเทค สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า เครื่องสาวไหมไฮเทคสาวไหมหนึ่ง ไหมสองและไหมสาม การตีเกลียวที่เหมาะสม ได้แก่ 40, 60 และ 5 รอบ ตามลำดับ ส่วนจำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ คือ 50, 80 และ 30 รอบต่อนาที ตามลำดับ เส้นไหมหนึ่งที่สาวได้มีลักษณะเส้นเล็ก กลม บางมากกว่าไหมสอง ไหมสองมีลักษณะเส้นไหมเรียบเนียน สม่ำเสมอ สีสวยงาม ส่วนไหมสามเส้นไหมที่สาวได้มีลักษณะปุ่มปน ขนาดไม่สม่ำเสมอรวมตัวกลม สีสม่ำเสมอ เส้นไหมใหญ่ ประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณของไหมหนึ่ง ไหมสองและไหมสาม คือ 262.35%, 450.41% และ 356.99% ตามลำดับ ประสิทธิภาพในการลดเวลาของการสาวไหมหนึ่ง ไหมสองและไหมสาม คือ 73.43%, 82.62% และ 56.84% ตามลำดับ เครื่องสาวไหมไฮเทคนี้สามารถทดแทนแรงงานคนได้ทำให้ลดต้นทุนการผลิต ความเหนียวของเส้นไหมชนิดไหมหนึ่ง ไหมสองและไหมสาม สามารถทนแรงดึงได้ขนาดใกล้เคียงกับเส้นไหมที่สาวด้วยมือ ส่วนมวลของเส้นไหมหนึ่ง ไหมสองและไหมสาม จำนวน 1 ไจ เท่ากับ 80, 91 และ 106 กรัมตามลำดับ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและสามารถใช้เป็นเครื่องสาวไหมต้นแบบให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดได้ ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องสาวไหมไฮเทค

ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและด้านคุณค่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.87 ระดับความพึงพอใจดีมาก