แอปพลิคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิกมล ธีระนันทกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้ก็คือบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงต้องการที่จะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนให้ออกมาในรูปแบบที่สะดวกและเข้าถึงง่าย คณะผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ที่จะจัดทำแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนขึ้น โดยจัดทำโดยใช้แอปพลิเคชัน Node.js ในการขึ้นเค้าโครงแอป และใช้โปรมแกรม Vision Studio Code ในการเขียนองค์ประกอบของแอปพลเคชัน โดย Code ที่ใช้งานเขียนในภาษา html. เป็น Code ที่มาจากโปรแกรม Ionic Framework จากนั้นทำการ Run แอปพลิเคชันโดยใช