การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณ ชนก หิรัญศรี, ชวณัฏฐ์ ชูเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชิวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สังเกตได้จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองกรณ์อย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยภาครัฐและเอกชน เพื่อการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้กระทั่งการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษในการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ที่มีความสามารถระดับสูงเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ จึงมีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงกิจกรรมบังคับอย่างรายวิชาการทำโครงงานที่ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจุดเน้นของโรงเรียนด้วย ทำให้ในแต่ละปีจะมีโครงงานจากการศึกษาของนักเรียนเป็นจำนวนมากซึ่งข้อมูลงานวิจัยเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร โดยการคัดแยกออกเป็นหมวดหมู่เป็นรายปีและแยกตามสาขาวิชา ถึงแม้จะมีการคัดแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ตามแต่ก็ยังจะสามารถพบปัญหาในการค้นหาอยู่บ่อยครั้ง ทั้งการสูญหายของข้อมูล การค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ ซึ่งในการจัดเก็บแต่เดิมไม่มีการคัดแยกออกจากกันที่ละเอียดมากนักเนื่องจากข้อมูลโครงงานที่ต้องจัดเก็บมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ยิ่งเกิดความยุ่งยากต่อการค้นหา

จากปัญหาที่กล่าวข้าวต้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลที่พบเจอได้บ่อยทำให้ในปัจจุบันมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลเข้ามาใช้มากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อลดปัญหาในการค้นหาเอกสารและลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรด้วย (อารีษา แก้วเปี้ย, 2559), การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้การสืบค้นสะดวกรวดเร็วขึ้นทั้งยังช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ และทำให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มัณทนา ใจมั่น, 2552) หรือแม้กระทั่งการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะผู้สูงอายุในรูปแบบเว็บแผนที่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถทราบประวัติและข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในฐานข้อมูลได้ทันทีเพียงแค่ทราบตำแหน่งบ้านของผู้สูงอายุ เผื่อในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้สูงอายุขณะอยู่ที่บ้านเพียงลำพังโดยไม่ต้องรอการซักประวัติเพื่อค้นหาข้อมูลการรักษาซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (สุปรียา ทาต่อย, 2559) เป็นต้น

ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลหรือดัดแปลงไปใช้กับงานประเภทอื่นๆต่อไป