เครื่องจัดการหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด - 19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวัชร แก้วหาญ, ณัฐชนนท์ ใจกล้า, วรวลัญช์ จเรสิทธิกุลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวภาคส์ แสงสว่าง, เชิดศักดิ์ ทองสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤตร้ายแรงเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา เมื่อปี 2562 เริ่มจากมลฑลอู่ฮั่น,ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดไปเกือบทุกประเทศ โดยที่หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขยังไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชากรโลกในวงกว้าง การเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสคนอื่น จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา การสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ จึงเป็นข้อปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปเพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้

เนื่องจากกรณีดังกล่าวทำให้มีความต้องการหน้ากากอนามัยสูง ทำให้เกิดภาวะขาดแคลน การกักตุนสินค้า และมีราคาแพง ทำให้มีการใช้หน้ากากเดิมซ้ำ หรือแม้แต่การใส่หน้ากากเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคต่าง การเปลี่ยนหน้ากากอนามัยจึงมีจำเป็นต้องทำ แต่สำหรับในพื้นที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็ควรจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เช่นกัน จากการศึกษาค้นคว้าของข้าพเจ้าและคณะมีความเห็นว่า หน้ากากอนามัยบางชนิดสามารถใช้ซ้ำได้ แต่ต้องทำความสะอาด ฆ่าเชื่อโรคให้ถูกสุขลักษณะ จึงมีแนวคิดสร้างเครื่องทำความสะอาดหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแบบ IOT ซึ่งใช้หลักการของแสงอัลตราไวโอเล็ต เพื่อฆ่าเชื้อโรค และใช้แผ่นความร้อนเพื่อรีดหน้ากากให้เรียบ อุปกรณ์นี้ออกแบบเป็นกล่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและพัฒนาโปรแกรมควบคุมเซ็นเชอร์เพื่อเปิด-ปิดช่องรับหน้ากากอนามัย ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟแสงอัลตราไวโอเล็ต แผ่นความร้อน รวมถึงหน้าจอแสดงผลการทำงานในขั้นตอนต่างๆ อีกทั้งยังแสดงข้อมูลความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา และอุปกรณ์นี้ยังสามารถต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานกับชุมชน ซึ่งจะทำอุปกรณ์นี้มีประโยชน์ในการยับยังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในภาพรวมของระดับชุมชน ระดับจังหวัดและระดับประเทศได้