การผลิตพลาสติกชีวภาพจากขยะอุตสาหกรรมอาหารทะเลในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริมา บุญแท้, พัชราภา จิตระวัง, จิตติมาภรณ์ สดชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร, โชติรส เรวัตรอติกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การผลิตพลาสติกชีวภาพจากขยะอุตสาหกรรมอาหารทะเลในชุมชน เป็นพอลิเมอร์จากขยะอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้แก่ เปลือกกุ้ง เปลือกหอย เเละเปลือกปูสกัดไคตินและไคโตซานได้จากสารอินทรีย์ซึ่งพบได้ในธรรมชาติ เรียกว่าสารชีวโมเลกุล เพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผสมกับเด็กซ์ทริน (Dextrin) เป็นสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อให้มีความอ่อนนุ่ม ความยืดหยุ่น และทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง และมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาการผลิตและสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และเปลือกปูโดยใช้เด็กซ์ทริน 2.ผลิตพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.ช่วยลดการเกิดขยะจากอุตสาหกรรมทางทะเล และลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 4.ใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปที่มีการย่อยสลายถึง450ปีแต่พลาสติกชีวภาพย่อยสลายเพียง 4-6เดือน 5.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

เนื่องจากทุกวันนี้มีประชากรบริโภคอาหารจากทะเลเป็นจำนวนมากจึงทำให้หลงเหลือเศษหรือขยะจากอาหารทะเลที่เราเรียกว่าขยะจากอุตสาหกรรมทางทะเล เพราะเหตุนี้จึงได้คิดค้นประโยชน์จากเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และเปลือกปูเพื่อต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลดการเกิดขยะจากอุตสาหกรรมทางทะเล และลดการใช้พลาสติกทั่วไป ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ได้จากการนำเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และเปลือกปูมาสกัดให้ได้ไคโตซาน และนำไปผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ โดยสกัดไคตินจากเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และเปลือกปู จากวิธีทางเคมีคือสารอินทรีย์ที่เป็นสารชีวภาพ เปลือกกุ้งสกัดโดย ใช้น้ำปูนขาว นมเปรี้ยว ไฮเตอร์ เปลือกหอยสกัดโดย ใช้น้ำส้มสายชู น้ำปูนขาว ไฮเตอร์ และเปลือกปูสกัดโดย ใช้น้ำปูนขาว นมเปรี้ยว ไฮเตอร์

การใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีทั้งนี้ยังมีความปลอดภัยต่อใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดขยะจากผลิตภัณฑ์ของสารเคมีที่นำมาสกัด