แผ่นกรองซิลเวอร์นาโนจากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชรัตน์ ชัยวรานุรักษ์, ภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้จัดทำทำโครงงานนี้เพื่อต้องการผลิตแผ่นกรองซิลเวอร์นาโนจากเปลือกกล้วย โดยเหตุผลที่เลือกใช้เปลือกกล้วยนั้น เนื่องจากมีสารฟินอลิกที่สูง (สามารถรีดิวซ์ซิลเวอร์ไนเตรตเป็นซิลเวอร์ไอออน) อีกทั้งเป็นการนำเปลือกกล้วยซึ่งเป็นขยะที่เหลือใช้ภายในชุมชน มาแปรรูปให้เกิดประโยน์สูงสุด