ทฤษฎีการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวข้างของส่วนของทรงกลม ที่อยู่ระหว่างคอร์ด 2 เส้นที่มีความยาว r1 และr2 และมีระยะห่างกัน mหน่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมนวรรณ คงสุวรรณ, ณัฏฐา อ่อนละออ, ณรวิชญ์ ผดุงรส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยา อินวิเชียร, เอกพงษ์ โตชัยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์จึงมีความสนใจในการทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวข้างของส่วนของทรงกลม ที่อยู่ระหว่างคอร์ด 2 เส้นที่มีความยาวr1 และr2 และมีระยะห่างกัน m หน่วย (Theory of the Volume and Surface Area caused by parallel line) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาปริมาตรของส่วนของทรงกลม ที่อยู่ระหว่างคอร์ด 2 เส้นที่มีความยาวr1 และr2 และมีระยะห่างกัน m หน่วย 2. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาพื้นที่ผิวข้างของส่วนของทรงกลม ที่อยู่ระหว่างคอร์ด 2 เส้นที่มีความยาว r1และr2 และมีระยะห่างกัน m หน่วย