การทำนายความสุกของมะม่วงจากความถ่วงจำเพาะของผลมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐฐิรา อุดมสิทธิพันธ์ุ, ธีร์ธวัช นิลละออ, นัทธมน ภควัตมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล, ศุภวงศ์ ทั่วรอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีขอบเขตเพื่อพัฒนาวิธีประเมินความสุกของมะม่วงที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องสูง เข้าถึงได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายตํ่า การประเมินความสุกของมะม่วงจากความถ่วงจำเพาะของผลมะม่วง จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการประเมินความสุกของมะม่วง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินความสุกของมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้สีทองและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการเลือกมะม่วงที่มีระยะการสุกไม่เหมาะสม และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกระยะการสุกให้ได้ตรงกับความต้องการ