การทำนายการเปลี่ยนโครงสร้างและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของโพแทสเซียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส แก้วลำพูน, อเนชา ยกสมบัติ, ภูริช ทัศนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรมงคล จิ้มลิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของโพแทสเซียมไดออกไซด์ (KO2) ภายใต้ความดันสูง

โดยใช้ Density Functional Theory และเทคนิค Ab initio Random Structure Searching ในการคำนวณหาโครงสร้างผลึกของ KO2 ที่มีเสถียรภาพทั้งในด้านพลังงานและการสั่นของโฟนอน

เพื่อนำไปสู่การค้นพบโครงสร้างผลึกแบบใหม่ของ KO2 พร้อมทั้งสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความดัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนสมบัติของ KO2 ต่อไป