การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการย่อยฟางข้าวด้วยกรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครพล นามบุตร, ปณัดดา ยืนยั่ง, ไอรดา ขำคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาณัติ กลางประพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟางข้าวอุดมไปด้วยเซลลูโลสที่เมื่อถูกย่อยแล้วจะได้น้ำตาลรีดิวซ์สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทางเลือกหรือสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้จากฟางข้าวเมื่อถูกย่อยด้วยกรดต่างชนิดและต่างความเข้มข้น จากนั้นทำการวัดปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ด้วยเทคนิค UV-VIS Spectroscopy โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการย่อยฟางข้าวด้วยกรดเปรียบเทียบกับสารละลายกลูโคสมาตรฐาน