การศึกษาขนพืชที่ติดบนเนื้อผ้า สำหรับใช้สนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวิมล จู่รัตนสาร, ปณิดา สีวะสุทธิ์, สุปรีญา จันดาแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาธร บงค์บุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาขนพืชทีติดบนเนื้อผ้า สำหรับใช้สนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อจำแนกชนิดพืชจากลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชและลักษณะกายวิภาคศาสตร์ขนใบ ลำต้น ดอก ผล ที่พบพืชในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคร 2. เพื่อศึกษาลักษณะการติดของขนพืชบนเนื้อผ้าแต่ละชนิด โดยศึกษาพืชกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบเลี้ยงคู่ และใบเลี้ยงเดี่ยว วิธีการดำเนินงานขั้นตอนแรก เก็บตัวอย่างพรรณพืชที่มีขน โดยวิธีการสุ่ม (random method) เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่าง เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 2562 ชนิดละ 3 กิ่ง โดยนำไปศึกษาลักษณะขนต่อไป ซึ่งชิ้นตัวอย่างพืชอัดเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง โดยวิธีการเก็บตัวอย่างแห้ง และเก็บอย่างพรรณไม้นอกพื้นที่ศึกษาในวงศ์เดียวกับพืชที่เก็บในพื้นที่ศึกษา สำหรับใช้เปรียบเทียบชนิดขน โดยเก็บเทียบวงศ์ละ 1 สกุล นำพืชมาบรรยายลักษณะสร้างรูปวิธานพืช ขั้นที่ 2 ศึกษาลักษณะขน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยศึกษาขนใบ ลำต้น ดอก และ ผล ตามลำดับ และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการติดขนพืชบนเนื้อผ้าแต่ละชนิด เลือกศึกษา 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าใยสังเคราะห์ เก็บผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผลการทดลองตามลำดับ