การศึกษาลักษณะการปลูกและแปรรูปที่มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจิตพัฒน์ โพธิสวัสดิ์, พีรณัฐ วิชัยดิษฐ, ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัส ชลิดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพสังคมในปัจจุบัน พบว่าสถิติในการกินขนมขบเคี้ยวของประชากรในปี 2554 –2558 มีปริมาณเพิ่มขึ้น

อย่างเรื่อยๆและมี 3 ใน 4 ของประชากรกลุ่มผู้ใหญ่จากทั่วโลกรับประทานผักและผลไม้ต่ํากว่าเกณฑ์

มาตรฐานเกิน 1 เท่าตัว ทําให้ร่างกายไม่ได้รับอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจทําให้ร่างการมีภูมิคุ้มกันต่ํา จึงเป็นสาเหตุในการเกิดโรคได้ง่าย

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงมีความต้องการที่จะนําต้นอ่อนทานตะวันมาทําเป็นผลิตภัณฑ์รับประทานเล่นประเภทขนมขบเคี้ยว สําหรับผู้บริโภคที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวและยังคงคุณประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันเอาไว้