หินทรายกลานร่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐา รักษาสุวรรณ, ณัฐมน กอเงินกลาง, กานต์ธิดา นนภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพร ฟูใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง“หินทรายกลายร่าง”

ผู้เสนอ1. เด็กหญิงกานต์ธิดา นนภักดี

  1. เด็กหญิงณัฏฐา รักษาสุวรรณ

  2. เด็กหญิงณัฐมน กอเงินกลาง

ที่ปรึกษานางสาวปฐมพร ฟูใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง โครงงาน “หินทรายกลายร่าง” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขนาดของเศษหินทรายและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต “สบู่ขจัดไคล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดของเศษหินทราย ที่เหมาะสมในการกำจัดผิวหนังกำพร้าชั้นนอกที่เสื่อมสภาพ (ขี้ไคล) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของหินทรายต่อเบสสบู่ที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ “สบู่ขจัดไคล” ทางด้านกายภาพ และด้านประสาทสัมผัส และเพื่อศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ในการใช้อย่างยั่งยืน และคุ้มค่า

จากผลการทดลองการหาปริมาณหินทรายที่เหมาะสมในการผลิต” สบู่สครับจากหินทราย” พบว่า การศึกษาด้านขนาดของเศษหินทรายที่ได้จากการบดทั้ง 3 ขนาด พบว่าขนาดของหินทรายที่เหมาะสมในการผลิตสบู่เป็นขนาดของหินทรายที่ 2 (0.5 - 1 มิลลิเมตร) ซึ่งมีการกระจายตัวของหินทรายอย่างสม่ำเสมอทั่วก้อน เนื้อสบู่แข็งตัวดี ด้านประสาทสัมผัส พบว่าการทดสอบการบาดผิวจากสารขัดถู พบว่า เมื่อสังเกตบริเวณผิวหนังทดสอบของผู้ทดสอบการบาดผิวของสารขัดถูหินทรายขนาดที่ 2 (0.5 - 1 มิลลิเมตร) และหินทรายขนาดที่ 3 ( Ø < 0.5 มิลลิเมตร) มีค่าเฉลี่ยการบาดผิวของสารขัดถูเท่ากับ 4 เท่ากัน โดยผู้จัดทำโครงงานได้เลือกขนาดของหินทรายที่ 2 (0.5 - 1 มิลลิเมตร) ในการศึกษาอัตราส่วนของหินทรายต่อเบสสบู่ ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายตัวของหินทรายในเนื้อสบู่

จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพของสบู่ที่อัตราส่วนของหินทรายต่อเบสสบู่ 3 ระดับคือ 16% 4% และ 2% พบว่าค่าความเป็นกรด-เบส (ค่า pH) เท่ากับ 8 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.29-2545 เรื่องสบู่ถูตัว มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.94/2552 เรื่องสบู่ก้อน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.1350/2554 เรื่องผลิตภัณฑ์ขัดผิว มีปริมาตรความคงทนของฟองเท่ากับ 20 มิลลิลิตร และไม่มีการเกิดเมือกที่ผิวชั้นนอกของสบู่ จากการทดสอบการสึกกร่อนของสบู่ เนื้อสบู่มีการสึกกร่อนอยู่ที่ 1.5, 1 และ 0.50 กรัมตามลำดับ

จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการขัดผิวของสบู่สครับจากหินทราย ในแต่ละ อัตราส่วนของหินทรายต่อเบสสบู่ 16%, 4% และ 2% อยู่ในระดับปานกลาง ดีและดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของหินทรายต่อเบสสบู่นั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการขัดผิว