อิฐปูพื้นจากฝุ่นหินทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงตา พลจันทึก, สุภาพร จรงูเหลือม, พรนิภา หารตุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพร ฟูใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่องอิฐปูพื้นจากฝุ่นหิน

ผู้เสนอ 1. นางสาว ดวงตา พลจันทึก

  1. นางสาว พรนิภา หารตุ่น

3 นางสาว สุภาพร จรงูเหลือม

ที่ปรึกษา นางสาวปฐมพร ฟูใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ที่อยู่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “อิฐปูพื้นจากฝุ่นหิน” มีวัตถุประสงค์โครงงาน เพื่อศึกษาอัตราส่วนของปริมาณฝุ่นหินทรายต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมในการผลิต อิฐปูพื้นรับแรง และศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเชิงกลของผลิตภัณฑ์ ก่อนเปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐปูพื้นรับแรงที่ผลิตขึ้น กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานสำหรับรับแรง (มอก.2035-2543) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยคุณสมบัติที่ศึกษาประกอบด้วยค่ารับแรงอัดโดยค่าความต้านทานแรงอัดคอนกรีตบล็อกต้องเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50 เมกะพาสคัล ซึ่งความต้านทานของคอนกรีตบล็อกแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 45 เมกะพาสคัล และค่าการดูดซึมน้ำ โดยค่าการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกเฉลี่ยต้องไม่มากกว่า ร้อยละ 5 และต้องไม่มีก้อนใดก้อนหนึ่งมากกว่า ร้อยละ 7 ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน โดยขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไข คือ 1. อัตราส่วนของ ปูนซีเมนต์ : ฝุ่นหินทราย : เศษหินทราย 2. อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ : ฝุ่นหินทราย : หินเกล็ด 3. อัตราส่วนของ ปูนซีเมนต์ : ฝุ่นหินทราย : เศษหินทราย : หินเกล็ด