การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยหลักการเชิงสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราดล จิตซื่อ, ชญนัทธ เทียมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม, วัลลภ คงนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปนเปื้อนของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่รุนแรง ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับปริมาณตะกั่วที่มากเกินไปถึง 6 ล้านคน อีกทั้งหลายประเทศทั่วโลกยังมีปริมาณตะกั่วในน้ำมากกว่าที่ WHO ได้กำหนดไว้ วิธีที่เป็นที่นิยมในการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำเป็นวิธีที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีราคาสูง ต้องใช้เวลามาก ต้องมีความชำนาญในการใช้ และไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้คนทั่วไปได้ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ทีมผู้พัฒนาโครงงานจึงมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่มีความแม่นยำสูง ใช้เวลาน้อย ราคาถูก และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ โดยจะนำหลักการ colorimetric analysis มาประยุกต์ใช้กับการตรวจค่า RGB และควบคู่กับความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนาเครื่องมือให้สามารถทำงานสอดคล้องกับปฏิกิริยาเคมีได้

จากผลการศึกษาพบว่าตัวเครื่องที่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีความแม่นยำ โดยมี percent error อยู่ที่ 15.52% และสามารถตรวจวัดปริมาณตะกั่วในช่วง 0.03-0.17 ppm และตัวเครื่องสามารถควบคุม syringe ที่ใช้ในการปล่อยสารละลายได้อย่างแม่นยำในช่วง 30-900 µL ทำให้สามารถใช้สารในปริมาณที่น้อย ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนของเครื่อง นgอกจากนี้ตัวเครื่องสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้คนทั่วไปได้ เนื่องจากใช้โทรศัพท์ในการตรวจวัดและสั่งการ ทำให้ใช้งานง่าย พกพาง่าย และมีราคาถูก เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้ถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพในการอุปโภคและบริโภคน้ำของผู้คนทั่วโลก