การศึกษาประสิทธิภาพเเบตเตอรี่ชีวภาพเเบบอิเล็กโตไลน์เเข็งจากผงไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กริ่งฟ้า สีอุ่น, กนกพิชญ์ นนทะเสน, อรณิชา สูฝน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพเเบตเตอรี่ชีวภาพเเบบอิเล็กโตไลน์เเข็งจากผงไคโตซาน เป็นการศึกษาการนำผงไคโตซานจากระดองมาประกอบเป็นอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ที่ใช้ขั้วแอโนดจากแผ่นสังกะสีและขั้วแคโทดจากแผ่นทองแดง ซึ่งมีวัตุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบตเตอรี่ชีวภาพเเบบอิเล็กโตไลน์เเข็งจากผงไคโตซาน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเตอรี่ชีวภาพเเบบอิเล็กโตไลน์เเข็งจากผงไคโตซาน จากการทดสอบประสิทธิภาพของเตอรี่ชีวภาพเเบบอิเล็กโตไลน์เเข็งจากผงไคโตซาน โดยการวัดกระแสไฟฟไฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และทดลองต่อใช้งาน พบว่า แบตเตอรี่ 1 ก้อน ซึ่งประกอบด้วยขั้นแคโทดและ แอโนดอย่างละชุด ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ย 1.5 โวลต์ และ กระแสไฟฟ้า 250 ไมโครแอมแปร์ แสามารถต่อกับหลอดไฟขนาดเล็กติดและให้แสงสว่างได้