ราวตากผ้าเซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร จอนลา, นภัสสร นองเนือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาทดลองเรื่อง ราวตากผ้าเซนเซอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซนเซอร์ 2)เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนที่ไม่มีเวลา 3)เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเก็บผ้าตอนฝนตก 4)เพื่อช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้น ดำเนินการทดลองโดย ขั้นตอนที่1 ศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจดูว่าเซ็นเซอร์มีการวัดค่าน้ำฝนอย่างไร และหาขนาดของราวตากผ้าที่สามารถรับน้ำหนักได้ ขั้นตอนที่2 นำอุปกรณ์ไปติดตั้ง เขียนโปรแกรมแล้วอัพโหลดจากนั้นทำการจำลองหยดน้ำใส่เซนเซอร์เพื่อดูการทำงานของมอเตอร์ ว่ามีการสั่งให้มอเตอร์หมุนแกนให้ผ้าเข้ามาเก็บในบริเวณที่มีหลังคาหรือไม่ ผลการศึกษาทดลองสรุปได้ดังนี้

1.เมื่อหยดน้ำใส่เซนเซอร์ มีการสั่งงานไปยังมอเตอร์

2.มอเตอร์หมุนทำให้แกนราวตากผ้าหมุนกลับเข้ามาเก็บในบริเวณที่มีหลังคา