การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนก่อนเกิดอัคคิภัยด้วยกล้องอินฟราเรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารทอง บุญเสนาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัท สะอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดเพลิงไหม้นั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิง ชลบุรี โรงงานพลุดอกไม้ไฟระเบิดที่จังหวัดนราธิวาส และอีกหลายเหตุการณ์เกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือไฟฟ้าลัดวงจรโดยมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้ามีความชำรุดเสียหาย อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลานานทำให้ สายไฟฟ้า อุปกรณ์มีความร้อนและเกิดการลัดวงจร และด้วยในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นพัฒนาแบบก้าวกระโดด สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดล้วนสามารถเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ รวมถึงสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงงานนี้จึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยนำวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแจ้งเตือนความผิดปกติของอุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร