เครื่องเวชภัณฑ์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิทร ปิยารมย์, จารุภา วิเชียรประภา, เดชาธร ไทยทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัท สะอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน จำนวนของผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และผู้สูงอายุเหล่านี้นั้น ก็ได้มีร่างกายที่เสื่อมประสิทธิภาพไปตามกาลเวลาและมีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นผลให้ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ซึ่งการรักษาจำเป็นต้องมีการบริโภคยา ยิ่งมีโรคเรื้อรังมากเท่าไหร่ ยาที่ต้องบริโภคก็มีปริมาณมากขึ้นเท่านั้น และยาบางชนิดจำเป็นต้องได้รับการบริโภคอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัญหาของผู้สูงอายุในการบริโภคยาก็มีอยู่มาก นั่นคือ การทานยาผิดจากปัญหาทางด้านสายตา ไม่สามารถอ่านฉลากยาที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กได้ หรือการทานยาไม่ครบหรือทานยาเกินปริมาณ เกิดจากการที่ยามีความซับซ้อนและไม่มีคนค่อยเฝ้าดูแลพวกเขา ปัญหาเหล่านี้อาจจะทำให้พวกเขาอาการทรุดและไม่หาย

จากปัญหาพวกนี้ ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ชื่อว่า เครื่องเครื่องเวชภัณฑ์อัจฉริยะ (Intelligent Pharmaceutical Distributor) จะที่จะอำนวยความสะดวกในการรับประทานยาของผู้ป่วยและลดภาระของผู้ดูแล โดยระบบจะมีช่องยาให้ผู้ดูแลใส่ยาที่ผู้ป่วยต้องทานเป็นประจำแล้วตั้งเวลาทานยาของผู้ป่วย พอถึงเวลาที่ได้ถูกกำหนดไว้ ทางเครื่องก็จะจ่ายยาที่ผู้ป่วยต้องทานพร้อมกับส่งเสียงแจ้งเตือน ให้ผู้ป่วยมากดปุ่มปิดเสียงเป็นการยืนยันว่ามารับยาแล้ว ถ้าผู้ป่วยไม่มากดปุ่มปิดเสียงภายใน 5 นาที ทางเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะก็จะส่งเสียงเตือนรอบที่ 2 และส่งข้อความแจ้งเตือนไปให้ญาติ นอกจากการจ่ายยาตามเวลา เครื่องนี้ยังจะสามารถจ่ายยาแบบนอกเหนือเวลาได้ด้วยการควบคุมจากผู้ใช้เพื่อที่จะสามารถบริโภคได้ในทันที

ซึ่งเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายสถานที่ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการบริโภคยาให้ตรงเวลาและถูกต้อง เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจที่ได้ทานยาตรงเวลา ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด